Shkruan: Shqipe HOXHA

Në një reliev mermeri të gjetur në shenjtëroren e saj në Lycosura, një qytet pellazgjik në Arcadia, thuhej se ishte më i lashti në botë, sipas Pausanias (VIII.2.1, VIII.38.1 & VIII.4.1-5), dhe qendra e saj misteret, perdja e cephonice Despoina është e përfaqësuar në Muzeun Arkeologjik Kombëtar të Athinës, nr. 1737.

The Temple of Despoina with the theater-like seating area to the left

figura me kokat e kafshëve të ndryshme padyshim në një valle rituale, disa prej tyre që mbajnë një flaut, shfaqen në të. Këto mund të jenë krijesa hibride ose një procesion i grave me maska kafshësh (Pausanias, VIII.25.4, VIII.37 & VIII.42; Nilsson, vol I, f.479)

The Veil of Despoina

On a marble relief found at her sanctuary in Lycosura, a Pelasgian city in Arcadia said to be the most ancient in the world, according to Pausanias (VIII.2.1, VIII.38.1 & VIII.4.1-5), and the centre of her mysteries, the veil of chthonic Despoina is represented (National Archaeological Museum of Athens, inv. no. 1737); figures with the heads of different animals obviously in a ritual dance, some of them holding a flute, appear on it. These could be hybrid creatures or a procession of women with animal masks (Pausanias, VIII.25.4, VIII.37 &VIII.42; Nilsson, vol I, p.479)

Burimi: Njekomb.org