Kastriot Dervishi

Çështja e plagjiaturave të kohëve të sotme, pra e punëve pa mundim në kërkim të një pune apo emri të mirë në shoqëri, më kujton shpesh gradat shkencore gjatë komunizmit me tema ideologjike e shumë të politizuara. Gjëra të gatshme, të sajuara, e aspak shkencore. Shumë prej autorëve të këtyre temave, asnjëherë nuk hoqën dorë prej tyre, por u përshtatën edhe pas ndryshimeve demokratike. Kam përzgjedhur një grup temash që kanë shërbyer kryesisht për marrjen e gradave shkencore. Duke mos pasur emrat si qëllim, por përmbajtjen e temave, ato paraqiten me iniciale.

Pllakate pa vit
-C. Ç. “Ta shkatërrojmë plotësisht bllokadën imperialiste revizioniste”, pa vit, pllakat.

-T. J. “Shok sa e realizove normën sot?”. Pllakat.

-T. J. “T`i sigurojmë ushtrisë sa më shumë pambuk”. Pllakat.

-T. J. “Zbato 7 pikat e kodit agroteknik”. Pllakat.

Vitet 1970 – 1980
-B. J. “Romani shqiptar i realizmit socialist për luftën nacionalçlirimtare në vitet 50 – 60”, tezë disertacioni për gradën “Kandidat i Shkencave”, Tiranë 1979, 232 faqe.

-F. Xh. “Lindja dhe konsolidimi i pushtetit demokratik popullor në Shqipëri në vitet e luftës antifashiste nacionalçlirimtare” (dy pjesë). Për “Doktor i Shkencave Historike”.

-H. H. “Vija e partisë dhe përvoja e PPSH-së për edukimin ateist – shkencor të popullit”. Për gradën “Doktor i Shkencave Filozofike”.

-H. O. “Revizionizmi sovjetik dhe degjenerimi i Bashkimit Sovjetik në socialimperializëm”. Tezë disertacioni për gradën “Kandidat i Shkencave”, 194 faqe. Shkolla e lartë e partisë “V.I. Lenin”.

-K. V. “Kritika e thelbit antimarksist të koncepteve filozofike të maocedunidesë”, 232 faqe. Për shkallën e kualifikimit pasuniversitar.

-K.S. “Disa probleme të zbatimit të parimit të mbështetjes në forcat e veta në fushën e ekonomisë”, Tiranë 1980, për “Kandidat i Shkencave Ekonomike”.

-Ll, I. “Disa problemi të dialektikës në veprat e shokut Enver Hoxha”, 160 faqe, për shkallën e parë të kualifikimit.

-T. J. “Mirëqenia morale e kulturore në RPSSH është mirëqenie për të gjithë punonjësit”. Disertacion për shkallën e parë të kualifikimit , 256 faqe.

-V. P. “Probleme të forcimit të përmbajtjes ideologjike të lëndës fizike në shkollën e mesme”, për “Kandidat i Shkencave Pedagogjike”, 196 faqe, 196 faqe.

-Z. K. “Mbeturinat në ndërgjegjen e njerëzve, shfaqje të psikologjisë e të ideologjisë së huaj”, 211 faqe. Për “Kandidat i Shkencave”.

Vitet 1981 – 1982
-B. K. “Lindja dhe formimi i realizmit socialist në letërsinë shqiptare”. Për “Doktor të Shkencave Filozofike”, 297 faqe.

-B. P. “Marrëdhëniet e këmbimit në socializëm dhe përvoja e tyre në RPSSH”. Në kërkim të “Doktor i Shkencave Ekonomike”, 330 faqe. SEKRET.

-G. M. “Mbi kuptimin dhe forcimin e mëtejshëm të përmbajtjes ideologjike të lëndës së matematikës”, 147 faqe, Tiranë 1981. Temë disertacioni për shkallën e parë të kualifikimit.

-B. Sh. “Internacionalja III dhe lufta kundër oportunizmit të djathtë e të “majtë” brenda dhe jashtë radhëve të saj”. Studimi mbështetet në dokumentet e Kominternit. Për “Doktor Shkencash”, 645 faqe. ISML.

-B. B. “Kontributi i PPSH dhe i shokut Enver Hoxha në fushën e teorisë të praktikës së planifikimit socialist”. Disertacion për “Doktor i Shkencave Ekonomike”, 385 faqe. SEKRET.

-B.Th.. “Krizat ekonomike dhe veçoritë e zhvillimit të krizës në kushtet e kapitalizmit bashkëkohor” (nën dritën e teorisë marksiste – leniniste). Për “Kandidat i Shkencave”.

-H. A. “Një vështrim mbi disa aksione e lëvizje revolucionare si dhe vlerat edukative të tyre”. Për “Kandidat i Shkencave Pedagogjike”.

-H.B. “Përvoja nga PPSH dhe shoku Enver Hoxha i mendimit ekonomik mbi mirëqenien e masave tona punonjëse dhe komponentët e saj në socializëm”. Për “Kandidat i Shkencave Ekonomike”, 255 faqe.

-L. N. “Probleme të oborrit kooperativist në lidhje të ngushtë me krijimin dhe zhvillimin e sistemit socialist kooperativist në fshat”, 307 faqe, për “Doktor të Shkencave Ekonomike”. ISML.

-M. V. “Lufta e PPSH-së kundër ndërhyrjes dhe presioneve të revizionistëve hrushovianë ndaj partisë dhe vendit tonë. 1954 – 1962”. Për “Doktor i Shkencave Historike”.

-T. S. “Probleme të drejtimit dhe të organizimit në llogaritjen dhe në efektivitetin e veprimeve ekonomike prodhuese të ndërmarrjeve socialiste”. Për “Kandidat i Shkencave Ekonomike”.

Viti 1983
-C. S. “Neokolonalizmi dhe kriza e tij, shprehje e thellimit të krizës së përgjithshme të kapitalizmit”, 318 faqe. Për “Kandidat i Shkencave”.

-Ç. M. “Organizimi politik i shoqërisë. Roli i tij gjatë ndërtimit të socializmit”. “Kandidat i Shkencave”, 277 faqe.

-Ç. D. “Revolucioni tekniko – shkencor dhe roli i tij për thellimin e kontradiktave të kapitalizmit bashkëkohor, nën dritën e teorisë marksiste – leniniste dhe shokut Enver Hoxha”. “Kandidat i Shkencave”.

-D. K. “Lufta e Partisë së Punës së Shqipërisë për transformimin socialist të zejtarëve, për zhvillimin e kooperativave të artizanatit dhe shndërrimin e pronës së tyre në pronë të të gjithë popullit. 1946 – 1969”. Për “Kandidat i Shkencave”.

-D. Xh. “Masat e Partisë për revolucionarizimin e diktaturës së proletariatit në vitet 60-të dhe rëndësia e tyre për zhvillimin e pandërprerë të revolucionit dhe ndërtimit me sukses të socializmit në vendin tonë”. Për “Kandidat i Shkencave”.

-J. A. “Forcimi dhe demokratizimi i pushtetit popullor 1944 – 1948”. Për “Kandidat i Shkencave historike”. Autorefererati 15 faqe.

-K. N. “PPSH dhe shoku Enver Hoxha mbi thellimin e procesit të ekspansionit imperialist e socialimperialist dhe mbi luftën e popujve kundër tij”. Për “Kandidat i Shkencave”, 311 faqe.

-K. M. “Mësuesi në epokën e Partisë për edukimin komunist të brezit të ri. Për “Kandidat i Shkencave Pedagogjike”, 282 faqe.

-M. R. “Lufta e klasave në letërsi e arte në periudhën e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste”. Për “Doktor i Shkencave”, 371 faqe. ISML.

-M. B. “Kursi oportunist i Partisë Komuniste Kineze, për probleme të shtetit e të diktaturës së proletariatit”. Për “Kandidat i Shkencave”, 217 faqe. ISML,

-S. A. “Edukimi ideo-politik i komunistëve dhe i masave gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare”. Për “Kandidat i Shkencave”, 258 faqe.

-Sh. G. “Thellimi i luftës së klasave në Shqipërinë e mesme më 1914 – 1915”. Për “Doktor i Shkencave”, 452 faqe.

-Sh. I. “Rritja e akumulimit dhe e përdorimit me efektivitet i tij, shprehje e zbatimit të parimit në forcat e veta”. SEKRET. Për “Kandidat i Shkencave Ekonomike”. 217 faqe. ISML.

Viti 1984

-D. D. “Romani historik në letërsinë shqiptare të realizmit socialist. Për “Kandidat i Shkencave Filologjike”. 214 faqe.

-F., N. “Lufta dhe përvoja e organizatës së partisë së Tiranës për forcimin e përtëritjes shoqërore për pranimet, shtrirjen dhe shpërndarjen e forcave të saj në periudhën e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste. 1960 – 1980”. Për “Kandidat i Shkencave”, 240 faqe.

-K. N. “Disa probleme të revolucionit në ditët tona dhe kritika kundër pikëpamjeve të revizionistëve sovjetikë”. Për “Kandidat i Shkencave Filozofike”, 204 faqe.

-P. K. “Monopolet ndërkombëtare, leva të imperializmit e socialimerializmit për ekspansion e skllavërimin e popujve”. Për “Kandidat i Shkencave”, 265 f.

-S. J. “Lufta e PKSH kundër pikëpamjeve elementeve dhe grupeve armiqësore në gjirin e saj në periudhën 1941 – 1943”. Për “Kandidat i Shkencave”. SEKRET. ISML

-T. A. “Lufta e organizatës së partisë së Rrethit të Tiranës për emancipimin e plotë të gruas në vitet 1965 – 1980”. Për “Kandidat i Shkencave Historike”, 212 faqe.

-Xh. Q. “Zbatimi nga PPSH (sot PPSH) i parimit të mbështetjes në forcat e veta gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare”. Për “Kandidat i Shkencave”, 228 faqe.

-Z. Sh. “Studimi për përmirësimin e treguesve tekniko – shfrytëzues të parkut automobilistik dhe përdorimi i tij në kushtet e vendit tonë”. SEKRET. Për “Kandidat i Shkencave Teknike”. 210 faqe.

Viti 1985
-B.A. “Vendosja dhe zhvillimi i pronës socialiste në RPSSH”. Për “Kandidat i Shkencave Ekonomike”. SEKRET. 222 faqe.

-D. I. “Probleme të zbatimit dhe të zhvillimit të teorisë marksiste – leniniste të riprodhimit në praktikën e ndërtimit socialist në RPSSH”. SEKRET. Për “Doktor i Shkencave Ekonomike”.

-D. K. “Probleme të thellimit të luftës së klasave kundër ndikimeve fisnore në jetën e partisë në fshat”, 125 faqe. Disertacion. Shkolla e Partisë.

-G. A. “Kritika e pikëpamjeve të historiografisë revizioniste sovjetike për disa probleme të Luftës së Dytë Botërore”. Për “Kandidat i Shkencave Historike”, 183 faqe.

-G. K. “Disa drejtime të mendimit etik marksist – leninist të PPSH-së dhe të luftës së saj për edukimin e njeriut të ri me tiparet e moralit komunist në etapën e tanishme”. Për “Kandidat i Shkencave”, 223 faqe.

-M. L. “Dialektika e së resë dhe e së vjetrës në jetën shpirtërore të shoqërisë, shprehje e luftës klasore ideologjike në vitet e revolucionarizimit të mëtejshëm të jetës së vendit. Për “Kandidat i Shkencave Filozofike”, 192 faqe.

-M. Y. “Rendi i demokracisë popullore në Shqipëri si shtet i diktaturës së proletariatit në vitet 1944 – 1948”. Për “Kandidat i Shkencave”, 281 faqe.

Viti 1986

-F. V. “Probleme të kalimit të pronës së grupit, në pronë të të gjithë popullit dhe përsosjes së marrëdhënieve financiare që lindin”. Për “Kandidat i Shkencave”, 140 faqe. SEKRET.

-H. H. “Riprodhimi i zgjeruar i fuqisë punëtore dhe disa probleme të efektivitetit të punës së gjallë në bujqësi në fshatin e Tiranës. Për “Kandidat i Shkencave”, 380 faqe. ISML. SEKRET.

-H. B. “Eksperimentimi i kapitalist – mjet për rritjen e shfrytëzimit neokolonalist, burim për ashpërsimin e kontradiktave të kapitalizmit”, 235 faqe. Për “Kandidat i Shkencave”, 235 faqe.

-L. A. “Probleme të të ardhurave kombëtare të krijuara në kooperativa bujqësore të rrethit të Tiranës dhe të shpërndarjes së tyre”. Për “Kandidat i Shkencave”, 196 faqe. SEKRET.

-M. N. “Lufta e klasave në rrethin e Fierit gjatë periudhës 1944 – 1948”. Për “Kandidat i Shkencave”.

-M.A. “Lufta e fshatarësisë kundër shfrytëzimit çifligaro – borgjez, qëndrimi i klasës sociale ndaj saj në periudhën e regjimit zogist”. Për “Kandidat i Shkencave”, 287 faqe.

-N. S. “Niveli i intensifikimit të prodhimit dhe i efektivitetit ekonomik në ndërmarrjet bujqësore në RPSSH”. Për “Kandidat i Shkencave”, 166 faqe. SEKRET.

-P. R. “Lufta dhe përvoja e partisë për zbatimin e vijës së masave në qeverisjen e vendit në etapën e ndërtimit të socializmit të vendit”. Për “Kandidat i Shkencave Historike”.

-Sh. I. “Militantizmi i ekonomisë, shprehje e thellimit të krizës së përgjithshme të kapitalizmit”. Për “Kandidat i Shkencave”, 222 faqe.

-T. Dh. “Probleme të riprodhimit të popullsisë në fshat dhe të zënies së saj me punë në rrethin e Elbasanit”. Për “Kandidat i Shkencave”, 328 faqe. SEKRET.

-T. N. “Haiti dhe rrugët e shmangies së tij në gjuhën shqipe”. Për “Kandidat i Shkencave”. SEKRET.

-Z. M. “Lufta e klasave në qarkun e Korçës gjatë viteve 1944 – 1948”. Për “Kandidat i Shkencave”, 225 faqe. Shkolla e partisë.

-C. B. “Kritika e teorisë politike që justifikon karakterin agresiv social – imperialist të politikës së jashtme aktuale të BS”. “Kandidat i Shkencave”, 175 faqe.

-Gj. S. “Lufta dhe përvoja e PPSH-së për përballimin e agresionit ideologjik në kushtet e rrethimit imperialist – revizionist”, 162 faqe, disertacion.

-M. A. “Papunësia masive kronike, shprehje e kalbëzimit të botës kapitaliste”. Për “Kandidat i shkencave”, 259 faqe.

-M. N. “Probleme aktuale të lidhjes së Partisë me masat”, 166 faqe. Për “Kandidat i Shkencave”.

-P. Gj. “Politika dhe përvoja e partisë për forcimin e aleancës së klasës punëtore me fshatarësinë në vitet 1945 – 1950”. Për “Kandidat i Shkencave Historike”, 232 faqe.

-Z. F. “Personaliteti i njeriut tonë të ri në sistemin e marrëdhënieve të shoqërisë sonë socialiste”. Për “Kandidat i Shkencave Filozofike”, 191 faqe.

Viti 1988

-B. S. “Roli i shtetit dhe i së drejtës socialiste shqiptare në realizimin e funksionimin e luftës së klasave shfrytëzuese dhe të gjithë armiqve të tjerë”. Për “Kandidat i Shkencave”. SEKRET.

-Ç. R. “Lindja dhe formimi i letërsisë shqiptare të realizmit socialist për fëmijë”. Për “Kandidat i shkencave”, 252 faqe.

-H. Gj. “Diversiteti politik dhe ideologjik i Vatikanit kundër Shqipërisë”, 210 faqe. Për “Kandidat i Shkencave Filozofike”.

-H. N. “Probleme të përsosjes së organizimit të punës në brigadat e përhershme të prodhimit të bimëve të arave në zonën e intensifikuar me përparësi”. Për “Kandidat i Shkencave Ekonomike”. 168 faqe. SEKRET.

-V. A. “Organizmat financiar – ndërshtetërorë, shtyse të neokolonializmit për shtypjen e popujve”, 245 faqe. Për “Kandidat i Shkencave”.

Viti 1989

-A. K. “Dialektika e ndërgjegjes socialiste dhe formimi i njeriut të ri”, 346 faqe. Për “Doktor i Shkencave”.
-D. G.. “Revolucionarizimi i partisë dhe përsosja e rolit të saj udhëheqës në etapën e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste. 1960 – 1976”. Për “Kandidat i Shkencave”, 256 faqe.

-H. M. “Ndihmesa e PPSH-së dhe e shokut Enver Hoxha mbi bazat psikologjike të procesit mësimore – edukativ”. Për “Kandidat i Shkencave”.

-I. Sh. “Shtimi i radhëve të Partisë me kooperativistë, problem aktual për forcimin e rolit të saj udhëheqës në rendin socialist”. Për “Kandidat i Shkencave”, 151 faqe.

-Q. Th. “Pedagogjia marksiste – leniniste ndaj zhvillimit të diferencuar të nxënësve”. Për “Kandidat i Shkencave”.

-S. E. “Problemet estetike në mendimin teorik të shokut Enver Hoxha”. Për “Kandidat i Shkencave”, 129 faqe.

-Ll, R. “Përvoja e problemeve aktuale të zhvillimit të luftës së klasave në rrethin e Gjirokastrës. Për “Kandidat i Shkencave”. SEKRET

-M. Xh. “Përvoja e Partisë dhe kontributi i shokut Enver Hoxha për të mbajtur të pastra radhët e saj”. Për “Kandidat i Shkencave”, 185 faqe.

-N. P. “Bashkëpunimi dhe rivaliteti imperialist në marrëdhëniet midis SHBA dhe Evropës perëndimore. 1957 – 1985”. Për “Kandidat i Shkencave”, 261 faqe.

-P. S. “Materializmi historik si sociologji shkencore dhe lufta e sotme ideologjike”. Për “Doktor i Shkencave”, 293 faqe.

-B. A. “Aspekte të mekanizmit të perestrojkës në Bashkimin Sovjetik”. Për “Kandidat i Shkencave Ekonomike”, 191 faqe.

-K. R. “Aspekte të mekanizmit valutor të botës kapitaliste dhe mundësitë e shfrytëzimit të tij për interesa të ekonomisë sonë. Për “Kandidat i Shkencave”, 163 faqe.

-K. Sh. “Problemi i tjetërsimit në rrugën e Marksit drejt materializmit”, 178 faqe. Disertacion për shkallën e parë të kualifikimit pasuniversitar.

-M. E. “Politika dhe përvoja e PPSH-së për ngritjen e nivelit tekniko – profesional, arsimor dhe kulturor të klasës punëtore në vitet 1960 – 1985”. Për “Kandidat i Shkencave”, 147.

-N. M. “Vendi dhe roli i inteligjencës në fshat për rritjen e prodhimit, gjallërimin e jetës politike kulturore dhe përmirësimi e mënyrës së jetesës. Për “Kandidat i Shkencave”. ISML, 150 faqe.

-P. A. “Patriotizmi socialist – forcë e madhe lëvizëse për ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste”. Për “Kandidat i Shkencave”, 175 faqe.

-S. M. “Mendimi teorik i shokut Enver Hoxha, bazë metodologjike e Shkencave për zhvillimin e arsimit popullor. Nëntor 1944 – nëntor 1948. “Kandidat i Shkencave”.

Burimi: 55News.al nga Kastriot Dervishi